تمامی فرمولها و قواعد ریاضی هفتم بزودی با فرمت جدید در سایت

قرار خواهد گرفت از صبر شما متشکریم

رادیکال و توان

-- برای دانلود جزوه جمع رادیکالها همراه با

مثالهای متنوع کلیک کنید:

 

دانلود جزوه جمع رادیکالها

 

 


 

مجموع اعداد صحیح متوالی


1-برای محاسبه‏ ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

 

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

 

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

 

مجموع اعداد           5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

 

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک)

 

شروع می‏شوندو یا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏ که‏ ازعدد(دو)

 

شروع می‏شوندعلاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر

 

استفاده کنیم.

 

                تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

 

       (1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

 

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

 

از 1 تا 100 ، 50 تا فرد و 50 تا زوج هستند.

 

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

 

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی


فرمول شکل هندسی
یک ضلع × تعداد اضلاع = محیط چند ضلعی منتظم
طول یال × مساحت یک وجه = حجم مکعب
ارتفاع × عرض × طول

= حجم مکعب مستطیل

ارتفاع × مساحت قاعده 

= حجم استوانه